O výzkumném centru hornin

Zkušební laboratoře výzkumného centra hornin byly zřízeny v srpnu 2003 jako sdružené pracoviště Hornicko-geologické fakulty. Toto pracoviště zahrnuje laboratoř petrografické analýzy, laboratoř fyzikálních a technologických vlastností hornin, laboratoř mechanických vlastností hornin. Součástí je také oddělení výzkumných měření, které působí zatím jako neakreditovaná činnost. Informace o vybavení jednotlivých laboratoří jejich činnosti budou uvedeny níže v samostatných kapitolách.

V listopadu 2003 požádala VŠB TU – Ostrava o akreditaci tohoto pracoviště podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Po posouzení veškeré potřebné dokumentace, vybavení laboratoří, vybraných druhů zkoušek a prověření způsobilosti pracovníků vydal Český institut pro akreditaci pro výše uvedenou zkušební laboratoř „Osvědčení pro akreditaci“ č. 174/2004 pro zkušební laboratoř 1166.4. ze dne 13. 4. 2004. Předmětem akreditace bylo stanovení fyzikálních, petrografických, mineralogických a mechanických vlastností kamene, kameniva a betonu. Celkem se jednalo o 17 akreditovaných zkoušek.

Od roku 2004 byly laboratoře postupně doplňovány o nové zařízení a modernizovány. Při pravidelných dozorech ČIA, byly rozšiřovány akreditované zkoušky. V současné době je akreditováno celkem 22 pracovních postupů.